Bony upominkowe Bony upominkowe

Filtr produktów Filtr produktów

Płatności Płatności

  

Bony upominkowe

Bony upominkowe Doliński na zegarki


Bony upominkowe na zegarki i akcesoria to doskonały pomysł na zawsze udany prezent. Obdarowany sam bowiem decyduje, na jakie konkretnie produkty je wyda. Wszystkie bony można realizować bezpośrednio w naszych salonach stacjonarnych we Wrocławiu, jak również w sklepie internetowym. Aby skorzystać z bonów w sklepie internetowym, w koszyku w polu kod rabatowy, należy wpisać jego numer. Cena zostanie wówczas obniżona o wartość przedstawioną na bonie. Bony można ze sobą sumować. Bony działają również na wszystkie produkty objęte promocjami.

Regulamin bonów podarunkowych

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawcą bonów upominkowych jest DOLIŃSKI WATCH SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą przy Plac Uniwersytecki 15B, 50-137 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519685, NIP: 8971800581, REGON: 022468418, zwany dalej Sprzedawcą. 
 2. Regulamin określa zasady zamawiania i korzystania z bonów upominkowych wydawanych przez Sprzedawcę oraz zasady reklamacji.
 3. Do zamówienia i skorzystania z bonu upominkowego upoważniony jest każdy podmiot (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta) składający zamówienie poprzez sklep lub w inny sposób (mailem lub telefonicznie) – zwany dalej Kupującym.
 4. Bon upominkowy ma postać papierową, opatrzony jest logo Sprzedawcy, posiada nominał, datę ważności, unikalny numer oraz warunki jego realizacji.
 5. Bon upominkowy upoważnia do zniżki na dowolne produkty dostępne w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy i w sklepie internetowym dolinski.pl, w szczególności zegarki i akcesoria, o łącznej wartości nieprzekraczającej nominału bonu.
 6. Bon upominkowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Nominały bonów wynoszą 100, 500 i 1000 zł.
 § 2 Zasady nabywania bonu
Sprzedawca umożliwia Kupującemu nabycie bonu upominkowego za pośrednictwem serwisu sklepu dolinski.pl, według reguł i zasad obowiązujących dla składania zamówień na wszelkie inne produkty dostępne w sklepie, wskazanych w § 3 Regulaminu sklepu internetowego dolinski.pl.

 § 3 Zasady korzystania z bonu
 1. Wszystkie bony można realizować bezpośrednio w salonach stacjonarnych Sprzedawcy, jak również w sklepie internetowym dolinski.pl.
 2. Aby skorzystać z bonów w sklepie internetowym, należy przejść do „koszyka” i w polu „kod rabatowy” wpisać numer bonu. Po zatwierdzeniu kodu cena „koszyka” zostanie obniżona o nominał widniejący na bonie.
 3. Bon upominkowy można wykorzystać jednorazowo. Kupującemu nie przysługuje zwrot reszty w gotówce, gdy wartość zamówionych produktów jest niższa od nominału bonu.
 4. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest wyższa od nominału bonu, kupujący jest zobowiązany dopłacić wynikającą z tego różnicę.
 5. Bony można ze sobą sumować. Bony działają również na wszystkie produkty objęte promocjami.
 6. Bon może być wykorzystany tylko przed upływem daty jego ważności, wskazanej na bonie.
 § 4 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres siedziby Sprzedawcy, według zasad i reguł wskazanych w § 5 Regulaminu sklepu internetowego dolinski.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O rozpatrzeniu reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
§ 5 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu sklepu internetowego dolinski.pl, dostępnego tutaj oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Kupującego niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej Dolinski.pl (zakładka „https://dolinski.pl/bony-upominkowe.html”).
 4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@dolinski.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2016 r.
_______________
Szukasz zegarka i nie możesz go znaleźć lub nie wiesz jaki model wybrać? Skorzystaj z formularza pomocy »